Epoxy Yacht HB

809.00 DKK 625.00 DKK

2,5 liter Epoxy Yacht HB en to-komponent epoxy mastic grunder