Træbeskyttelse af lodret træbeklædning

Lodret træbeklædning var tidligere den mest almindelige måde at bygge på. Når man har en lodret træbeklædning, er det vigtigt, at der er god udluftning bag ved træbeklædningen, og at det konstruktionsmæssige i øvrigt er i orden. Hvis træbeklædningen afsluttes med en lægte, skal der være afstand mellem lægten og træbeklædningen, da der ellers vil samle sig vand, som trænger ind i endetræet på træbeklædningen. Det er meget vigtigt at behandle endetræet på lodret træbeklædning. Dette gælder også for vægpartiet, hvor man har samlinger mellem plankerne. Når man monterer træbeklædning, er det en fordel, at træværket ikke revner ved sømhullerne. Dette vil være et svagt punkt for maling og træbeskyttelse. Lodret træbeklædning bør monteres således, at træårerne i træenderne på 1 “danner en rund træring” med træenderne på de 2, således at træstavene bevæges i rigtig retning i forhold til hinanden. Det bevirker, at træstavene bliver tætte, og at vandet samtidig kan løbe af.


Træbeskyttelse ad vandret træbeklædning

Vandret træbeklædning var tidligere mest almindeligt ved kysterne, specielt vestvendte kyster. Det er vigtigt for vandret træbeklædning, at der er en god udluftning bag træbeklædningen, og at det konstruktionsmæssigt er i orden. Det er vigtigt for vandret træbeklædning, at endetræet får en god behandling i samlingerne mellem træstavene. Som det også gælder for lodret træbeklædning, er det en fordel, hvis man kan undgå at skade træværket, når man slår søm i.
På en del nyere, vandrette træbeklædninger, er falsen på træstaven høvlet. Dette er et svagt punkt, idet man kan få problemer med vedhæftning. En høvlet falsekant bør slibes let med sandpapir for at få bedre vedhæftning til grunding, maling og træbeskyttelse.
Nogle vandrette træstave har også en skarp kant i overgangen mellem false og stav. Denne kant er også et svagt punkt for maling og træbeskyttelse og bør derfor afrundes med sandpapir.
En forkert malebehandling eller træbeskyttelse begynder som regel i detaljerne, og det betaler sig at være omhyggelig med disse.


Træbeskyttelse af endetræ

Endetræ er den flade, der fremkommer, når træcellerne bliver skåret på tværs af fiberretningen.
Endetræsfladen består af en række afskårne, rørformede, åbne celler – omtrent som et bundt små sugerør, der bevirker, at vand kan trække langt op i træværket fra endetræet. Dette område er det mest kritiske, når det gælder malebehandling. For at sikre et godt resultat, anbefales det, at man er meget omhyggelig med endetræet, og at det får en grundig behandling med 3-4 strøg vådt-i-vådt.
Når det gælder endetræ på stående træbeklædning, er det en fordel at lave en drypkant, hvor man skærer. Det vil sige, at man skærer skråt indover, for at vandet nemmere kan løbe af træværket.


Træbeskyttelse af hegn og stakitter

trykimprægneret træværk til hegn og stakitter. På et hegn/stakit er der endetræ både foroven og forneden. Det er meget vigtigt at behandle disse områder godt med flere strøg vådt-i-vådt.
I underkanten af hegnet/stakittet er det en fordel at holde god afstand til jorden, idet regnvand vil sprøjte op i endetræet ved for kort afstand. Græs o.l. vil dække hegnet/stakittet og dermed bevirke, at hegnet/stakittet tørrer langsommere.
I overkanten af hegnet/stakittet kan man med fordel montere et beslag, som beskytter mod vand.


Hustage

Husets tagkonstruktion beskytter den maling eller træbeskyttelse, du har påført husvæggen. Hvis der er et godt tagudhæng, vil dette beskytte mod regnvand, mens et lille tagudspring øger fugtbelastningen på husvæggen.
For at undgå unødig fugtbelastning, er det vigtigt at vedligeholde tagrenderne. Når der opstår fejl på din maling eller træbeskyttelse er disse som regel opstået som en lille detalje, og en utæt tagrende eller lækage i et nedløbsrør viser sig ofte som en fejl i malingen på husvæggen. Husk at 20 mm nedbør på et tag på 100 m² tilsammen giver 2000 liter vand. Det er vigtigt, at denne kommer ned på jorden og ikke render ned ad husvæggen.
Vindskederne er specielt vejrudsatte. Det er gunstigt at anvende trykimprægneret træværk til vindskeder.


Træbeskyttelse af træterrasser

Træterrasser er meget udsatte for vind og vejr. Regn og sne bliver liggende, da dette er horisontale konstruktioner. Man anbefaler derfor ikke at male, men hellere at bruge olie på denne slags konstruktioner. En terrasse bør konstrueres af trykimprægneret materiale.
En træterrasse bør lægges på 2″4 eller 2″6 for at få luft under plankerne. Lægges træterrassen direkte på jorden, vil fugtbelastningen blive unødvendig stor. Det kan være en fordel at skrue plankerne fast i strøerne med én skrue, hver anden skrue på hhv. højre og venstre side af planken på strøeren i længderetningen. Planken har da mulighed for at bevæge sig, så man undgår, at den sprækker.
Endetræet bør behandles specielt grundigt med flere strøg vådt-i-vådt.


Træbeskyttelse af døre og vinduer

Vinduerne er husets øje og bør behandles med omhu. Døre og vinduer er nogle af husets mest udsatte områder, da det er her, at man ofte har de største temperaturforskelle mellem ude og inde. Fugt vil altid vandre fra varm til kold side. Det er vigtigt, at vinduerne er godt behandlede indvendigt for at undgå fugtvandring indefra og ud i træværket.
Ved at kontrollere vinduerne af og til er det nok at vedligeholde disse – og dermed undgå reparationer. Se efter sprækker og afskalninger på træværket og kittet. Sørg for, at vand kan løbe væk fra vinduet og ikke bliver stående og trækker ind i småsprækker i konstruktionen.